zaterdag 13 april 2013

Werrason a la queuleuleu


Texte :

mo bembo tala nde nge na key ko luka la vie mobembo na tiki ya nga bolingo na palin na beleli yo yomoto mesana kokabola bato na beleli yo huhuhuhu gerand tikaka kolota miso ya kofunguama zolozolo llùmqdlQDLLKJJFHJVFHGVCQCQCHHKHCQBFCQSHKQBCKQBCQCKQBHCHQKCNJLJPOBFDPJLBJXLNBXNXNLJPIISQGSQGHOPUGREZUITPOSISJLSVHLSKHFZOSQFHDOISJHSFGSDJLKGJLDSKJGVLWFJSLFJLSJFLSJFSLJFSLDIJGPOIOPFDSJIOJSNGSLVNLKVNLWNV.WNB.NX?NJG?NBWBVKSNVLSJGSPKSMKMKV/V?V.VN?SLSLGSDN.NV?CWXVWCX./?FGSDLKLKSKSDPKPSFKPOSFKSPOVWNCWLCWLCKJWMKCMKLSPFKSPDOKFSFVSVVW. Source : Paroles.zouker.com
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten